accident laboral

Què es considera accident laboral segons la legislació vigent?

La definició d’accident laboral queda recollida en l’article 115 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, text refós Llei General de la Seguretat Social.

Què és un accident laboral?

Un accident de treball és tota lesió corporal del treballador. Perquè un accident sigui considerat com a tal, ha de complir els següents punts:

 • Que el treballador sofreixi una lesió corporal. S’entén per lesió tot dany corporal causat per una ferida, cop o malaltia. Es considera també lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • Que la lesió sigui causada en ocasió d’un treball per compte d’altri.
 • L’existència d’una relació de causalitat entre la lesió i la realització del treball.

En la legislació s’estableix que la simple presència d’una lesió no constitueix, per si sola, accident de treball.

Què és considerat accident laboral?

Tenen consideració d’accident laboral els següents suposats:

 • El que se sofreixi durant el trajecte d’anar al treball o tornar del treball.
 • Els que sofreixi la persona treballadora exercint càrrecs electius de caràcter sindical.
 • Els ocorreguts complint les tasques ordenades per l’empresari o bé espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.
 • Accidents en actes de salvament.
 • Les malalties que es contreguin amb motiu de la realització del treball.
 • Malalties que s’agreugin com a conseqüència d’una lesió laboral.
 • Les lesions psíquiques que sofreixi la persona treballadora durant el temps i en el lloc del treball com, per exemple, l’estrès laboral, l’esgotament psíquic i el mobbing laboral.

Quan no es consideren accidents laborals

No són considerats accidents de treball els següents suposats:

 • Aquells accidents deguts a imprudència temerària del treballador. Per imprudència es considera quan l’accidentat ha actuat de manera contrària a les normes de forma reiterada i notòria en matèria de seguretat i higiene.
 • Els deguts a força major al treball, és a dir, quan no guardi cap relació amb el treball que es realitza al moment de l’accident.
 • Accidents provocats voluntàriament pel treballador per rebre la prestació corresponent.
 • Accidents derivats de l’actuació d’una altra persona.
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *