salta al Contingut Principal

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: PREVISORA GENERAL

Finalitats del tractament:

 • Pàgina web informativa.
 • Gestió de consultes a través de formularis.
 • Gestió de processos de selecció.
 • Accés a l’àrea privada.
 • Accés a l’àrea privada professionals.

Legitimació del tractament

 • Consentiment exprés de l’interessat.
 • Execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals.
 • Interès legítim per al tractament de dades.
 • Compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades

 • Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats recollides, sempre que l’interessat no revoqui el seu consentiment, i per al compliment de les obligacions legals.

Destinataris

Les dades personals recopilades a través del lloc web no es transferiran a tercers, sense perjudici d’aquells tercers que prestin serveis a PREVISORA GENERAL amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

Drets dels interessats

Accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i no ser objecte de decisions individualitzades.

Llocs web:

Pàgina web principal: https://www.previsorageneral.com/

Perfils en xarxes socials:

 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Instagram

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a les clàusules annexes que es troben a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableixen els art. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant “LOPDGDD”), pels quals es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem del següent.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament de titularitat de PREVISORA GENERAL, amb domicili social situat al carrer Ausiàs Marc 117 – 08013 Barcelona, Espanya, i correu electrònic lopd@previsorageneral.com

Quina presència té a les xarxes socials?

PREVISORA GENERAL compta amb els perfils següents a les principals xarxes socials d’Internet: Twitter i Facebook.

L’usuari, en unir-se a la pàgina de PREVISORA GENERAL, consent el tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. PREVISORA GENERAL tindrà accés a la informació pública del perfil de l’usuari i podrà fer publicacions en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en el seu perfil així com actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari. De la mateixa manera, PREVISORA GENERAL podrà utilitzar aquests perfils per informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès, fins i tot a través de comunicacions personals i individuals mitjançant els canals establerts per les referides xarxes socials.

En aquest sentit, PREVISORA GENERAL es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors o persones que facin comentaris a través de les seves xarxes socials. Sense perjudici que, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PREVISORA GENERAL s’exoneri de qualsevol classe de responsabilitat derivada de qualsevol classe de continguts publicats pels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials.

PREVISORA GENERAL es reserva el dret de fer concursos i promocions en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’aquests concursos i promocions, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, seran publicades en aquesta. Complint sempre l’LSSI-CE i qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’aquestes promocions.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

 • Nom i cognoms.
 • Número de telèfon.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Dades acadèmiques i/o professionals.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixi incloure en el seu CV.

En alguns casos és obligatori l’emplenament d’un formulari per accedir a determinats serveis, com l’accés a les àrees privades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de contactar amb nosaltres a través de la pàgina web.

Per què i per a què tractem les seves dades?

Depenent de les finalitats, necessitarem tractar unes dades o uns altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis que ofereix PREVISORA GENERAL. Les dades poden ser tractades per respondre les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es porten a terme a través del formulari de la pàgina web per sol·licitar informació tenen com a finalitat estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es fan a través del formulari ‘Treballa amb nosaltres’ de la pàgina web tenen la finalitat d’estudiar la possibilitat de treballar amb nosaltres.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es fan a través del formulari d’accés a l’àrea privada dels mutualistes de PREVISORA GENERAL tenen la finalitat d’activar el compte a l’àrea privada.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es fan a través del formulari per a la recollida de currículums i/o processos de selecció tenen la finalitat d’estudiar la possibilitat de treballar amb nosaltres.
 • La pàgina web incorpora enllaços que faciliten l’accés a diferents àrees privades a través de les quals PREVISORA GENERAL es comunica i relaciona amb els seus clients.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i Operacions de Tractament (RAT) titularitat de PREVISORA GENERAL. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò que estableix l’RGPD. PREVISORA GENERAL ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en cas que l’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades es pot fonamentar en les bases legals següents:

 • Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per rebre comunicacions telefòniques per part de PREVISORA GENERAL. Així mateix, per a l’enviament de currículums per a aquells que estiguin interessats a treballar per a PREVISORA GENERAL.
 • Aplicació de mesures contractuals per a la prestació de determinats serveis oferts a través de l’àrea privada.
 • Aplicació de mesures precontractuals i/o eventualment contractuals en el marc d’una possible relació laboral amb els usuaris que presentin les seves candidatures als futurs processos de selecció de PREVISORA GENERAL.
 • Interès legítim en relació amb les finalitats següents: elaboració de perfils mitjançant la navegació a la pàgina web per part d’un client o usuari registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les dades per a qualsevol altra finalitat.

PREVISORA GENERAL té l’interès legítim de poder garantir que la seva pàgina web es mantingui segura, com també que la pàgina l’ajudi a comprendre les necessitats, les expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, a millorar els seus serveis. PREVISORA GENERAL porta a terme totes les accions amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació.

 • PREVISORA GENERAL compleix les obligacions legals per a la prevenció del frau i col·labora amb les autoritats públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les seves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir la finalitat de la recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, sempre que ho permeti la legislació aplicable.

PREVISORA GENERAL es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi acabat el termini de conservació, així com a bloquejar-les degudament a les seves bases de dades.

Els curriculum vitae seran conservats com a màxim durant un any des de l’inici del procés de selecció. En cas que l’interessat vulgui exercir algun dret sobre protecció de dades s’haurà de posar en contacte amb PREVISORA GENERAL a través del correu electrònic lopd@previsorageneral.com.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

De manera general, PREVISORA GENERAL no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què aquestes dades es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a PREVISORA GENERAL4G, amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests. En aquests casos, PREVISORA GENERAL s’assegura que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. PREVISORA GENERAL procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb els quals PREVISORA GENERAL contracta tenen l’obligació de garantir que tracten la informació de conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en què la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts només es revelarà allò que sigui estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

PREVISORA GENERAL comunica dades a proveïdors externs, com a encarregats de tractament, per dur a terme determinats serveis:

 • Signaturit: actualment a Irlanda i Alemanya.
 • Tecsens (Telefonia IP): actualment al Regne Unit, França i Alemanya.
 • Microsoft: servidors que es troben dins de la Unió Europea.

On s’emmagatzemen les seves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen a Espanya (Barcelona i Vilafranca del Penedès), dins de la Unió Europea (UE). Per garantir un nivell de protecció suficient de les que s’enviïn a tercers països que no pertanyin a la UE, PREVISORA GENERAL prendrà les mesures tècniques i organitzatives suficients, ja sigui mitjançant normes corporatives vinculants (BCR) o assegurant-se que les cedeix a tercers adscrits a l’escut de privacitat “Privacy Shield”.

Quins drets l’assisteixen i com pot exercir-los?

Vostè pot dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: lopd@previsorageneral.com

En virtut d’allò que estableix la normativa de protecció de dades, pot sol·licitar:

 • Dret d’accés: pot demanar informació d’aquelles dades personals de què disposem sobre vostè.
 • Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.
 • Dret de supressió i dret a l’oblit: pot sol·licitar l’eliminació, previ bloqueig, de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades i oposar-se al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin significativament l’interessat.

En alguns casos, PREVISORA GENERAL podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licita que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si té alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de qualsevol dels formularis incorporats a la web i exonera PREVISORA GENERAL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis que empleni.

PREVISORA GENERAL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

L’usuari exonera PREVISORA GENERAL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui patir a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per PREVISORA GENERAL, sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a PREVISORA GENERAL.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

PREVISORA GENERAL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar els mitjans i les mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a PREVISORA GENERAL. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per això, PREVISORA GENERAL no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a PREVISORA GENERAL, ni tampoc de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PREVISORA GENERAL.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web i les xarxes socials de PREVISORA GENERAL utilitzen cookies a fi d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web i les xarxes socials. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el terminal de l’usuari i la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però la informació obtinguda per les cookies no serà associada en cap cas a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, per tercers o per errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72 hores. A més, tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat ho notificarem als usuaris.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat es pot modificar. Li recomanem que revisi la política de privacitat amb certa periodicitat.

Tornar A Dalt