salta al Contingut Principal

Responsable del tractament: PREVISORA GENERAL, MPS (d’ara endavant, “Previsora General”).

Finalitats del tractament:

 • Contractació del servei de telemedicina ofert per Previsora General a través de la seva Aplicació.
 • Accés i ús de la plataforma per part dels pacients de Previsora General per poder accedir a proves mèdiques en temps real amb els seus professionals sanitaris.

Legitimació del tractament

 • Consentiment exprés de l’interessat.
 • Compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades

 • Les dades es conserven durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats recollides d’acord amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clíniques.

Destinataris

 • De manera general, Previsora General no cedeix dades de caràcter personal recopilades a través de l’Aplicació a tercers, excepte en cas que aquesta cessió sigui necessària per la subcontractació del software de telemedicina contractat per Previsora General.

Drets dels interessats

 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional. Per a més informació, si us plau, escrigui al correu electrònic següent:

Informació addicional

 • Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a les clàusules annexes que es troben a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableixen els articles 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pels quals es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels extrems següents.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de l’Aplicació i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran incorporades al Registre d’activitats del tractament, titularitat de PREVISORA GENERAL, anomenat “Aplicació de telemedicina”. Atès que la seva privacitat és molt important per a nosaltres, si necessita més informació sobre aquest tractament posi’s en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic lopd@previsorageneral.com

  Dades personals tractades

Dades personals que l’usuari pot proporcionar:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Número de telèfon
 • Dades de contacte (adreça, edat, data de naixement…)
 • Adreça de correu electrònic
 • Dades acadèmiques i/o professionals
 • Imatges, enregistraments de vídeo i veu
 • Historial mèdic i de cites prèvies amb l’Aplicació
 • Dades biomètriques
 • Dades sobre l’estat de salut d’una persona: l’Aplicació permet fer visites de telemedicina amb professionals sanitaris de diverses especialitats. El metge pot compartir pantalla i mostrar el resultat de proves.
 • Dades de menors d’edat

L’emplenament del formulari de registre és obligatori per accedir a l’Aplicació i, per tant , als serveis de la companyia.  En aquest sentit, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’accedir a aquest servei.

Finalitats del tractament

Segons les finalitats, necessitem tractar unes dades o altres, que en general són, segons el cas, les següents:

 • Les dades identificatives dels usuaris/pacients per poder accedir a l’Aplicació de telemedicina i garantir la correcta identificació i autenticació de cada persona en el seu compte personal.
 • Tramitar consultes mèdiques telemàtiques homòlogues a la consulta presencial i així fer diagnòstics personalitzats per a cada pacient.
 • Compartir proves mèdiques fetes a través de l’Aplicació.
 • Gestionar i emmagatzemar totes les dades personals de salut a través de l’Aplicació.

L’informem que les dades personals que s’obtenen a conseqüència del registre com a usuari formen part del Registre d’activitats i operacions de tractament (RAT), que s’actualitza periòdicament d’acord amb allò que estableix l’RGPD, atès que s’han adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

Informem l’usuari de la possibilitat de retirar el consentiment en cas que aquest s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Bases de legitimació per al tractament

La normativa en matèria de protecció de dades personals ens obliga a disposar de bases de legitimació idònies per al tractament d’aquestes dades, raó per la qual és important per a nosaltres fonamentar-ne l’ús d’acord amb cada classe de dades:

 • En relació amb l’article 9 del Reglament europeu de protecció de dades, el tractament de dades personals especialment protegides, com ara les dades de salut, requereix el consentiment exprés per part dels usuaris/pacients.
 • Consentiment exprés per a l’ús de l’Aplicació i l’accés als serveis de telemedicina oferts.
 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb autoritats i reclamacions de tercers.

Conservació de les dades personals

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es manté durant el temps necessari per complir la finalitat de la recollida, com també per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades, sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Previsora General es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi acabat el termini de conservació, com també a bloquejar-les degudament a les seves bases de dades.

Les dades es conserven durant 10 anys des de la fi de la prestació dels serveis professionals per part de Previsora General, en resposta a la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clíniques.

Destinataris de les dades

Amb caràcter general, Previsora General no cedeix les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què es poden cedir a altres col·laboradors que prestin serveis a la companyia amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests. Aquesta cessió serà informada a l’interessat a través de les clàusules de consentiment establertes per la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, Previsora General ha contractat un software de telemedicina anomenat Intouchhealth, de la societat catalana Teladoc Healthcare International SAU amb la qual té regulades les obligacions en matèria de protecció de dades personals i que compleix les exigències normatives.

Previsora General procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i disposen de les mesures adequades per protegir les dades personals.

Aquests terceres tenen l’obligació de garantir que tracten la informació de conformitat amb la normativa de protecció de dades. En alguns casos en què la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, Previsora General només revela les estrictament necessàries per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Emmagatzematge de les dades personals

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen a la Unió Europea i, específicament, en els servidors següents:

 • MICROSOFT. Els seus servidors es troben dins de la Unió Europea. Com que hi pot haver una potencial transferència internacional atès que és una empresa nord-americana, ens remetem a les seves clàusules contractuals tipus on es regula aquesta situació.   https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
 • Teladoc Healthcare International SAU. Empresa catalana domiciliada a Via Augusta, 252-260, 2a planta. 08017 Barcelona.

Exercici de drets per part dels usuaris

Vostè pot dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una comunicació escrita al correu electrònic: lopd@previsorageneral.com.

En virtut d’allò que estableix la normativa de protecció de dades, pot sol·licitar:

 • Dret d’accés: pot demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre vostè.
 • Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pot sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades i oposar-se al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, per transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que només es basin en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin significativament l’interessat.

En alguns casos, la sol·licitud es pot rebutjar si sol·licita que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si té alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades competent.

Responsabilitat sobre l’exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses durant el registre a l’Aplicació i exonera Previsora General de qualsevol responsabilitat sobre aquesta matèria. L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari referit.

Previsora General no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar a causa de l’ús d’aquesta informació.

La companyia es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva Aplicació i pot fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. L’usuari exonera Previsora General de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pugui sofrir a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Previsora General sempre que aquesta procedeixi de fonts que li siguin alienes.

Mesures de seguretat addicionals

Previsora General ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar els mitjans o les mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades a la companyia.

Cookies

El lloc web, les xarxes socials i l’Aplicació de Previsora General utilitzen cookies amb la finalitat d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquest lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al terminal de l’usuari. La informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però la informació obtinguda per les cookies no serà associada en cap cas a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de cookies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, per tercers o per errors informàtics. Per això, si les seves dades personals han estat greument afectades estem obligats legalment a notificar-li-ho en un termini màxim de 72 hores. A més, tan bon punt es resolgui la bretxa de seguretat li ho notificarem.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat es pot modificar. Li recomanem que revisi la política de privacitat amb certa periodicitat.

Tornar A Dalt