salta al Contingut Principal

PREVISORA GENERAL (d’ara endavant, l’Entitat) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF) que integra els diferents canals d’informació interns de l’organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d’actuació ètica, responsable i sostenible, amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu.

El sistema constitueix el mitjà preferent i una eina d’utilització obligatòria per canalitzar amb diligència les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

El SIIF s’ha dissenyat, s’ha configurat i és gestionat amb les mesures i els mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l’informant. Per a això té la col·laboració i el suport de l’expert extern BONET consulting, que aporta uns alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

Per consegüent, l’Entitat ha dotat el SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals es troben l’anonimat/anonimització, un adequat registre, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

Per conèixer detalladament els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern d’Informació de l’Entitat en virtut dels requisits exigits per la nova normativa, pot veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant.

Canals d’informació

L’Entitat ha habilitat diferents canals interns d’informació que permeten la presentació de comunicacions en format escrit o verbal. Amb aquesta finalitat, l’Entitat disposa de la configuració, el disseny i el suport d’un expert extern a fi d’aportar els més alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i protecció de l’informant, com també altres àmbits aplicables per a aquesta classe de canals. A la nostra Política pot trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:

Canal On-line/Digital

L’Entitat posa a la seva disposició una eina on-line mitjançant la qual qualsevol empleat o persona relacionada amb l’Entitat pot presentar una comunicació per escrit a través dels enllaços següents: www.corporate-line.com/cnormativo-previsorageneral

Aquesta eina disposa de mesures de seguretat que garanteixen la protecció de la informació i de la identitat de l’informant i d’aquelles persones afectades per aquesta, així com la confidencialitat i reserva de tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació.

Canal Presencial / “Face to face”

Una altra via que l’Entitat posa a disposició dels seus empleats i d’aquells tercers que es relacionen amb aquesta és el Canal Presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals mitjançant una reunió presencial o per videoconferència.

A fi d’assegurar el degut compliment dels compromisos i les garanties recollits a la nostra Política i el marc normatiu d’aplicació per a aquesta classe de comunicacions, l’Entitat ha encomanat la funció de gestió d’aquestes comunicacions a l’expert extern BONET consulting per garantir la protecció de la identitat de l’informant tant en el procés de sol·licitud de cita prèvia com en la presentació d’una comunicació en format presencial o al lloc on aquesta es porti a terme.

Els professionals de BONET consulting són els responsables de la gestió de les sol·licituds per presentar les comunicacions a través d’aquest canal, així com de la recollida i conservació de tota la informació aportada en aquesta sol·licitud. Tal com estableix la Llei, aquestes reunions quedaran documentades mitjançant una gravació anonimitzada, amb consentiment previ de l’informant.

Per poder fer ús d’aquest canal ha de sol·licitar cita prèvia a través de les vies de contacte següents:

Telèfon: 911087727 / 930460116

L’horari d’atenció a l’informant és el següent:

  • De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores.
  • Divendres de 8:30 a 14:30 hores.

E-mail: previsorageneral@sistema-interno-informacion.com

Amb la finalitat de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d’aquest tipus de comunicacions no es podran fer ni s’enregistraran comunicacions presentades directament per telèfon o e-mail. Aquestes dues eines estan habilitades exclusivament per coordinar amb el personal tècnic el dia, l’hora i el lloc per fer la comunicació en format presencial.

Agraïm que se segueixin les indicacions descrites anteriorment per accedir i utilitzar adequadament els canals oficials habilitats per l’Entitat per a la presentació de comunicacions i l’aplicació de tots els nostres mecanismes de seguretat i protecció necessaris.

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament del Sistema Intern d’Informació de l’Entitat es pot posar en contacte amb el Responsable del Sistema a través de l’e-mail: siif@previsorageneral.com

Tornar A Dalt