Posts

Com aconseguir l’equilibri entre la vida personal i la vida laboral

Molta gent entra en l’hàbit de passar hores i hores en el treball i no tenir cap equilibri entre la vida personal i la vida laboral. Pot ser una bona opció per aconseguir un sou més alt o un ascens però, t’has preguntat alguna vegada si estàs treballant molt? Suposa algun risc per a la teva salut?

 

Per què és important equilibrar vida personal i laboral

Equilibrar vida personal i laboral és important perquè l’excés de treball afecta negativament a la salut física i mental, als nivells d’estrès, satisfacció en les relacions personals i en la capacitat per realitzar un bon treball. L’esforç per aconseguir un equilibri saludable entre el treball i els objectius personals de vida, ajuda a millorar la salut de la persona. L’important és aconseguir ser feliç amb un mateix i amb les persones que t’envolten.

 

Riscos per a la teva salut d’una mala conciliació

No aconseguir un equilibri entre la vida personal i la vida laboral pot provocar riscos per a la teva salut:

 • Treballar 55 hores a la setmana o més pot augmenta el risc de sofrir un accident cerebrovascular.
 • Fer més de 10 hores al dia augmenta el risc de patir malalties del cor.
 • Les persones que treballen massa hores tendeixen a consumir més alcohol. Això implica seriosos riscos per a la seva salut.
 • Les dones amb horaris excessius, corren un major risc de sofrir depressió i ansietat.
 • Treballar més de 8 hores diàries o més de 40 hores a la setmana, augmenta les probabilitats de sofrir una lesió.

Consells per mantenir l’equilibri entre la vida personal i la vida laboral

Posar el fre al treball

És possible que baixar la quantitat d’hores d’un dia per a un altre sigui difícil, però sí que es pot reduir la càrrega laboral de manera gradual. Reduir l’horari de forma realista comença per rebaixar la càrrega laboral unes hores cada setmana. La frase “solament cinc minuts més” es converteix, sense voler-ho, en hores addicionals en el treball. Només és qüestió de saber quan desconnectar. La clau per aconseguir l’equilibri és saber on es troba un.

Utilitzar els dies de vacances

Encara que molts directius no ho creguin, el món no s’acaba per prendre’s un descans. Els humans no som robots; necessitem temps per desconnectar, menjar, anar al bany i relaxar-nos. No prendre’s els dies de vacances o acumulats no ajuda a l’empresari. L’empleat és menys productiu i pot cometre errors per falta d’atenció. Per això, complir amb el descans ajuda a l’empleat a mantenir impuls i evitar l’esgotament.

Practicar el teu hobby favorit

Trobar l’equilibri entre la vida personal i la vida laboral es pot aconseguir fàcilment. Una manera pot ser practicant un hobby pel qual realment gaudeixis fora de les hores laborals. Prova de practicar senderisme, surf o pesca, fer voluntariat o classes d’art. L’important és aconseguir la desconnexió del treball.

Poder treballar des de casa

Cada vegada més persones treballen des de casa. És una manera que pot ajudar en aquesta desitjada conciliació personal i laboral. Es recomana començar per un dia o dos a la setmana i veure com es desenvolupa l’experiment. Si resulta positiu per a ambdues parts, sempre es pot augmentar el nombre de dies de treball a casa.

Què es considera accident laboral segons la legislació vigent?

La definició d’accident laboral queda recollida en l’article 115 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, text refós Llei General de la Seguretat Social.

Què és un accident laboral?

Un accident de treball és tota lesió corporal del treballador. Perquè un accident sigui considerat com a tal, ha de complir els següents punts:

 • Que el treballador sofreixi una lesió corporal. S’entén per lesió tot dany corporal causat per una ferida, cop o malaltia. Es considera també lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • Que la lesió sigui causada en ocasió d’un treball per compte d’altri.
 • L’existència d’una relació de causalitat entre la lesió i la realització del treball.

En la legislació s’estableix que la simple presència d’una lesió no constitueix, per si sola, accident de treball.

Què és considerat accident laboral?

Tenen consideració d’accident laboral els següents suposats:

 • El que se sofreixi durant el trajecte d’anar al treball o tornar del treball.
 • Els que sofreixi la persona treballadora exercint càrrecs electius de caràcter sindical.
 • Els ocorreguts complint les tasques ordenades per l’empresari o bé espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.
 • Accidents en actes de salvament.
 • Les malalties que es contreguin amb motiu de la realització del treball.
 • Malalties que s’agreugin com a conseqüència d’una lesió laboral.
 • Les lesions psíquiques que sofreixi la persona treballadora durant el temps i en el lloc del treball com, per exemple, l’estrès laboral, l’esgotament psíquic i el mobbing laboral.

Quan no es consideren accidents laborals

No són considerats accidents de treball els següents suposats:

 • Aquells accidents deguts a imprudència temerària del treballador. Per imprudència es considera quan l’accidentat ha actuat de manera contrària a les normes de forma reiterada i notòria en matèria de seguretat i higiene.
 • Els deguts a força major al treball, és a dir, quan no guardi cap relació amb el treball que es realitza al moment de l’accident.
 • Accidents provocats voluntàriament pel treballador per rebre la prestació corresponent.
 • Accidents derivats de l’actuació d’una altra persona.

Consells per treballar en una oficina saludable

Per evitar lesions pel mal ús dels elements de l’oficina o realitzar postures incorrectes, és imprescindible treballar amb comoditat. Això s’aconsegueix gràcies a una bona disposició del mobiliari, l’ús correcte del teclat i el ratolí o una bona il·luminació. Amb uns petits canvis, es pot aconseguir una oficina saludable i els treballadors ho agrairan.

Consells per fer de l’espai de treball una oficina saludable

A continuació, et donem uns consells molt útils per aconseguir una oficina saludable i millorar el benestar dels treballadors:

 1. Els colors clars afavoreixen la concentració. En la mesura del possible, s’han d’utilitzar colors clars per evitar contrastos. L’harmonia cromàtica afavoreix la concentració.
 2. Realitzar pauses durant la jornada laboral. Una manera d’evitar lesions és utilizar aquest break per realitzar estiraments.
 3. La il·luminació ha de ser la correcta per evitar la fatiga visual o el mal de cap. S’ha d’utilitzar un bon sistema d’il·luminació.
 4. La temperatura ambiental és important. Es recomana una temperatura entre els 20 i els 24 graus.
 5. Treballar en equip. És millor dissenyar espais que afavoreixin les tasques en grup enfront dels individualitzats.
 6. Evitar les males olors en l’oficina. L’olor ha de ser agradable, fresc i neutre.
 7. Incorporar plantes per millorar l’ambient de treball i la seva qualitat.

Més consells de la teva zona de treball personal

 1. La cadira és la millor aliada del treballador. És important ajustar la seva altura fins a col·locar braços i cos de forma correcta. Les extremitats han de formar un angle superior a 90 graus. El respatller ha de ser reclinable per permetre el suport correcte de les lumbars. El seient ha de ser estable, proporcionant llibertat de moviment i procurant una postura confortable.
 2. El suport dels peus a terra és important. L’angle correcte de les cames amb els peus recolzats a terra ha de ser de 90 graus. Depenent de les característiques de cada persona, es pot utilitzar un reposapeus en el cas que les cames no arribin a terra.
 3. Neteja i organització dels elements de la taula de treball. S’ha d’evitar l’emmagatzematge innecessari de materials que impedeixin treballar amb fluïdesa i comoditat. Utilitzar el material necessari per al dia a dia, col·locats de tal manera que no es realitzin moviments forçats.
 4. Utilitzar calaixeres mòbils per augmentar les possibilitats d’organització disposant, alhora, d’una major mobilitat dins de l’espai de treball.
 5. Les dimensions de la taula de treball han de ser suficients per poder col·locar els elements de treball. L’espai ha de ser el suficient per permetre als treballadors la seva comoditat a l’espai de treball.
 6. El teclat i el ratolí són imprescindibles. El teclat ha de tenir una inclinació entre els 0 i els 25 graus. La posició ideal d’ús del ratolí és formant una línia recta entre la mà, canell i avantbraç.
 7. Col·locar correctament la pantalla. Ha de ser llegible des de qualsevol angle de visió i col·locada perpendicularment a les finestres i a totes les fonts de llum per evitar reflexos.

Drets i deures dels treballadors en prevenció de riscos laborals

Tant els treballadors com els empresaris tenen una sèrie de drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals; una matèria molt important donat que disminuir la sinistralitat laboral és un dels grans reptes actuals. En aquest article abordarem els drets i deures dels treballadors en prevenció de riscos laborals.

Drets i deures dels treballadors en prevenció de riscos laborals

Drets dels treballadors en prevenció de riscos laborals

La Constitució espanyola diu el segon epígraf de l’article 40 que “Els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i higiene del treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats”.

L’article 14.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) afegeix que “Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball”.

Això vol dir que l’empresari ha de vetllar a tot moment per la seguretat i salut dels seus treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball. A més, el cost de les mesures relacionades amb la seguretat i la salut en el treball han de recaure sobre l’empresari, en cap cas sobre el treballador.

Obligacions dels treballadors en prevenció de riscos laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals abans citada, en el seu article 29 estableix que el treballador ha de complir les següents obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals:

 • Vetllar per la seva pròpia salut i seguretat en el treball i per la d’aquelles persones que es puguin veure afectades per l’activitat professional duta a terme.
 • Usar de forma adequada els aparells, màquines, eines, equips de transport i, en general, tots els instruments que requereixi per dur a terme la seva activitat professional.
 • Utilitzar de forma correcta els mitjans i equips de protecció necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
 • Informar amb caràcter immediat als superiors de qualsevol situació susceptible de comportar un risc per a la salut i la seguretat dels treballadors.
 • Complir amb les obligacions establertes per les autoritats competents i cooperar amb l’empresari complint les mesures per garantir unes condicions de treball segures.

L’incompliment de les obligacions establertes per part dels treballadors té la consideració d’incompliment laboral.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a autònoms

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals és obligatori implantar-la en l’empresa. Els autònoms, en funció de si tenen persones el seu càrrec o no o l’activitat a la qual es dediquin, ha d’implantar la PRL d’una o una altra manera.

Què és i quan s’aplica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a autònoms

La PRL té la funció disminuir la sinistralitat laboral i la incidència de les malalties professionals.

Autònoms amb treballadors al seu càrrec

Els autònoms amb treballadors al seu càrrec sí tenen la necessitat d’implantar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. És així perquè, en aquest cas, l’autònom s’equipara a un empresari i té les mateixes obligacions legals en matèria de contractació que aquest.

En empreses amb menys de deu treballadors serà l’empresari el que es podrà ocupar de de organitzar la prevenció sempre que tingui la capacitat de fer-ho en funció dels riscos del sector de l’empresa.

L’empresari està obligat a:

 • Elaborar el Pla de Prevenció.
 • Integrar la Prevenció de Riscos Laborals en la gestió de l’empresa.
 • Avaluar els riscos i planificar les mesures preventives oportunes.
 • Informar als treballadors de quins són els seus riscos i les mesures preventives que s’han d’aplicar per a la seva reducció o eliminació.
 • Garantir la consulta i la participació dels empleats.
 • Formar als treballadors.
 • Crear procediments d’actuació per a casos d’emergència o de risc greu.

Autònoms amb treballadors al seu càrrec

En aquest cas no s’aplica PRL. És a dir, no existeix l’obligació de contractar una organització que s’encarregui de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, fer un pla de prevenció de riscos ni fer l’avaluació pertinent.

En aquest cas hem de tenir en compte que només aplica si no es comparteix centre de treball amb una altra empresa ni es realitzen treballs subcontractats per una empresa.

Autònoms sense treballadors al seu càrrec afectats per la normativa sobre coordinació d’activitats empresarials

En aquests casos s’ha d’aportar informació sobre els riscos de les activitats que desenvolupen i els equips que utilitzen per als treballadors de les empreses amb les quals treballen.

En el cas d’autònoms amb treballadors al seu càrrec o que es vegin afectats per la normativa sobre coordinació d’activitats empresarials, el procediment més habitual és contractar a una persona o empresa especialitzada en la implantació de programes de prevenció de riscos laborals.