col·laborativa

Mutualitats de previsió social: actors de l’economia col·laborativa

Les noves tecnologies i internet han impulsat models de consum alternatiu en els últims anys. La relació existent entre qui ofereix un producte i qui té una necessitat concreta està canviant de manera significativa. L’economia col·laborativa irromp com un dels models amb més adeptes actualment.

Què és l’economia col·laborativa? Quins beneficis ens ofereix?

L’economia col·laborativa es basa a prestar, llogar, comprar o vendre productes en funció de necessitats específiques, però no tant en els beneficis econòmics. Els diners no són l’únic valor d’intercanvi sinó que els serveis també són considerats béns d’intercanvi.

És un model centrat en la col·laboració i l’ajuda conjunta. Actualment, gairebé tots els sectors de l’economia ja compten amb negocis col·laboratius, encara que encara és aviat per valorar resultats.

Els avantatges d’aquest model d’economia per als negocis són els següents:

  • L’estalvi. Els productes o serveis s’ofereixen dins d’un sistema de preus mòdics o simbòlics.
  • Desenvolupament sostenible. Aquesta economia estimula el segon ús dels productes.
  • Gestió de recursos.
  • Major oferta. Els productes de segon ús i els serveis compartits amplien l’oferta.
  • Benefici mediambiental. La reutilització i els serveis compartits contribueixen a la sostenibilitat del medi ambient.

Tipus d’economia col·laborativa

Existeixen diversos tipus de relacions que varien en funció de les necessitats i els productes:

  • Consum col·laboratiu: a través de plataformes digitals els usuaris es posen en contacte per intercanviar béns o articles.
  • Coneixement obert: promouen la difusió del coneixement sense barreres legals o administratives.
  • Producció col·laborativa: promouen la difusió de projectes o serveis de tot tipus.
  • Finances col·laboratives: s’apliquen microcrèdits, préstecs, estalvis, donacions i altres vies de finançament. El millor exemple és el crowfunding.

Actors de l’economia col·laborativa

En el futur, és de preveure que coexistiran models de treball basats, tant en el lucre personal i empresarial, com els orientats a la cooperació i desenvolupament de les persones.

Per tant, els nous actors de l’economia col·laborativa seran les persones mateixes que, amb el seu ànim de cooperació, canviaran els paradigmes establerts de l’economia actual. Aquest nou pensament s’està traslladant a les grans empreses i corporacions que s’han vist obligades a gestionar la seva reputació.

El cas de les mutualitats de previsió social no queda apart. La seva principal funció és la de cobrir riscos lligats a les persones, tant en l’àmbit professional com a personal. Les mutualitats de previsió social transformen els riscos individuals en riscos col·lectius constituint així reserves d’assegurança. S’exerceix una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de seguretat social habitual.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *