salta al Contingut Principal

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tratament: PREVISORA GENERAL

Finalitats del tratament:

●      Gestió de la relació contractual entre PREVISORA GENERAL i els seus col·laboradors externs.

●      Gestió de la cartera de clients dels col·laboradors externs.

Legitimació del tratament:

●      Execució d’un contracte.

●      Interès legítim per al tractament de dades.

●      Compliment d’obligacions legales.

Conservació de les dades

●      Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a complir amb les finalitat recollides; sempre que l’interessat no revoqui el seu consentiment, així com per al compliment de les obligaciones legals.

Destinataris

●      Les dades personals recopilades a través del lloc web no es transferiran a tercers. Sense perjudici d’aquells tercers que prestin serveis a Previsora General amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

Drets dels interessats

●      Accés, rectificació, oposició, supressió (‘dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objeto de decisions individualitzades.

Informació addicional

●      Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en les clàusules annexes que es troben a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Les dades de caràcter personal incloses a l’Àrea Privada de PREVISORA GENERAL així com les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de PREVISORA GENERAL, amb domicili social situat al carrer Balmes, núm. 28 de Barcelona, 08029, Espanya i correu electrònic lopd@previsorageneral.com

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

 • Dades identificatives dels seus clients: Nom, Cognoms, DNI, etc.
 • Dades financeres dels seus clients: Compte bancari, factures, rebuts, etc.
 • Dades de contacte dels seus clients: Número de telèfon, adreça de correu electrònic, etc.
 • Dades de salut dels seus clients: Pòlisses d’assegurances.
 • Dades identificatives dels usuaris: Nom, Cognoms, DNI, etc.
 • Dades de contacte dels usuaris: Número de telèfon, adreça de correu electrònic, etc.
 • Dades financeres dels usuaris: Compte bancari, factures de comissions, etc.

Per què i per a què tractem les dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o uns altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari d’accés a l’àrea privada dels col·laboradors externs de PREVISORA GENERAL es recol·lecta a fi d’activar el compte en l’àrea privada.
 • La pàgina web és totalment informativa sobre la cartera de clients que els col·laboradors externs gestionen.
 • Així mateix, la pàgina web tracta les dades amb la finalitat de facilitar la comunicació entre PREVISORA GENERAL i els seus col·laboradors externs.
 • La pàgina web facilita la gestió de la relació contractual entre PREVISORA GENERAL i els seus col·laboradors externs.
 • Les dades poden ser tractats per a respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de PREVISORA GENERAL. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix en el RGPD; PREVISORA GENERAL ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Aplicació de mesures contractuals per a la prestació dels serveis acordats entre PREVISORA GENERAL i els seus col·laboradors externs.
 • Interès legítim en relació amb les següents finalitats:

Elaboració de perfils mitjançant la navegació en la pàgina web per part d’un client o usuari registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les dades per a qualsevol altra finalitat.

L’interès legítim de PREVISORA GENERAL. consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis. Totes les accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació.

 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració les amb Autoritats Públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permetés la legislació aplicable.

PREVISORA GENERAL, es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les dades?

De manera general, PREVISORA GENERAL, no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què els mateixos es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a PREVISORA GENERAL, amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis contractats pels clients, la relació contractual i/o precontractual amb els mateixos o tramitar sol·licituds formulades per aquests. En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. PREVISORA GENERAL, procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb els quals PREVISORA GENERAL contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en els quals la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

On s’emmagatzemen les dades? 

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la Unió Europea (UE). Per a garantir un nivell protecció suficient dels quals s’enviïn a tercers països que no pertanyin a la UE, PREVISORA GENERALl, prendrà les mesures tècniques i organitzatives suficients ja sigui sota Normes Corporatives Vinculants (BCR) o assegurant-nos que se cedeixen a tercers adscrits a l’escut de privacitat “Privacy Shield”.

Quins drets assisteixen els interessats i com els poden exercir?

Tant els clients com els col·labors externs poden dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: lopd@previsorageneral.com

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades es pot sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

El col·laborador extern és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de la web, exonerant a PREVISORA GENERAL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els col·laboradors externs garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. El col·laborador extern accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis que empleni.

PREVISORA GENERAL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a PREVISORA GENERAL de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir tant el client com el col·laborador extern a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PREVISORA GENERAL, sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les dades personals?

PREVISORA GENERAL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a PREVISORA GENERAL. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Per això, PREVISORA GENERAL no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PREVISORA GENERAL; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PREVISORA GENERAL.

Com utilitzem les cookies?

L’Àrea Privada de PREVISORA GENERAL utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquestes. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectats en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

Tornar A Dalt