salta al Contingut Principal

ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS COL·LECTIVA

ET TRUQUEM GRATISaccepto la política de privacitat
accepto rebre informació comercialGoogle Click ID:


CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS COL.LECTIVA

L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS QUE S’ADAPTA A LES NECESSITATS DE CADA COL.LECTIU

Les assegurances d’accidents per a col·lectius donen resposta a les necessitats d’assegurament de qualsevol tipus d’activitat, tant en l’àmbit empresarial com en tota mena d’activitats associatives.

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiva garanteix, en cas d’accident d’un dels assegurats, el pagament de les indemnitzacions contractades per als supòsits d’incapacitat o mort de l’assegurat, al beneficiari o beneficiaris designats.

Oferim l’Assegurança d’Accidents Col·lectiva per a Cursos de Formació, Alumnes de Centres Escolars, Campaments, Activitats Extraescolars, Socis de Gimnasos, Curses Populars, Voluntariat, etc.

Col·legis o Centres d’Ensenyament

Assegurança dirigida a centres educatius, des d’escoles bressol a estudis de nivell universitari, centres de formació professional o escoles oficials d’idiomes.

Campaments i Activitats Extraescolars

Assegurança dirigida a organitzacions que realitzen activitats extraescolars tals com campus, campaments, excursions, menjadors escolars, etc i que cobreix els riscos més habituals durant la realització d’aquestes activitats, tant als participants de les mateixes com als monitors.

Cursos de Formació

Assegurança dirigida a empreses que imparteixen cursos de formació per a adults i que permet donar compliment a la normativa vigent segons el Reial decret 694/2017 de 3 de juliol, on s’obliga els centres de formació de tot el territori nacional a prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels participants als seus cursos.
Depenent de la comunitat autònoma, s’exigeixen diferents capitals i cobertures.

Instal·lacions Esportives

Assegurança dirigida a gimnasos, clubs esportius o empreses que s’encarreguin de l’organització de carreres populars o esdeveniments esportius que es fan a la via pública.
La legislació estableix l’obligatorietat d’assegurament en carreres populars, marxes i, en general, tots els esdeveniments realitzats en via pública. Legislat al Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre. Cada comunitat autònoma pot establir la seva pròpia normativa, per la qual cosa és convenient informar-se de les necessitats abans de contractar la pòlissa.

Voluntariat

Assegurança dirigida a organitzacions que desenvolupen activitats en què participen persones voluntàries que es comprometen a fer una obra d’interès general, ja sigui educativa, cultural, sanitària, social o per al medi ambient, per exemple. La Llei 45/2015 del 14 d’octubre del voluntariat (BOE. núm. 247 de 15/10/2015) reconeix el dret del voluntariat que l’organització on presta els seus serveis li ofereixi una assegurança d’accidents. Aquesta assegurança ofereix, per tant, les cobertures de seguretat per al voluntari que es requereixen per llei.

COBERTURA PRINCIPAL

Mort de l’assegurat per accident.

COBERTURES COMPLEMENTÀRIES

Es poden contractar les garanties per accident següents en funció del col·lectiu assegurat:

 • Gran invalidesa per accident.
 • Incapacitat permanent absoluta per accident.
 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual per accident.
 • Incapacitat permanent per accident (inclou barem).
 • Incapacitat temporal per accident.
 • Assistència sanitària per accident en centres concertats i segons els límits que  s’estableixin a la pòlissa.
 • Assistència en viatge: cobreix les despeses mèdiques en viatges a l’estranger amb els límits que s’estableixen a les condicions generals de l’assegurança i altres garanties complementàries, com trasllat sanitari, trasllat de restes mortals, permanència en hotels, etc.

COBERTURES GRATUÏTES

protecció de pagaments

Reemborsem l’import dels rebuts com a màxim durant sis mesos consecutius, a aquell prenedor que entri en situació de desocupació, si és treballador per compte d’altri, o en situació laboral d’incapacitat temporal, si és professional autònom. Aquesta prestació també s’estén al prenedor persona jurídica a qui es reconeix una situació de concurs de creditors.

Per sol·licitar l’aplicació d’aquesta cobertura gratuïta s’han de tenir en compte les cobertures i exclusions d’aquesta prestació que es recullen a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Títol de l'alternador

Autònoms en situació d’Incapacitat Temporal
Treballadors que es troben a l’atur
Empreses en situació de Concurs de Creditors

defensa jurídica

Es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat en l’àmbit de la seva vida particular, en relació amb l’exercici dels seus drets que s’indiquen seguidament i amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Queda assegurat el prenedor de la pòlissa, si és persona física, o l’administrador, si és persona jurídica, amb exclusió dels empleats i familiars d’aquests.

Títol de l'alternador

Assistència jJurídica Telefònica
Defensa Penal
Reclamació de danys
Assistència Jurídica Ppresencial
Connexió de Professionals en sinistres sense cobertura
Revisió i Redacció de documents i contractes:

 • Compravenda d’habitatge
 • Lloguer d’habitatge
 • Reclamacions a la Comunitat de propietaris
 • Reclamacions de consum
 • Recursos i altres escrits davant l’Administració Públic relacionats amb l’habitatge
 • Recursos per sancions administratives. Reclamacions a l’Administració

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR

Condicions generals

Informació de l’assegurança

Tornar A Dalt