salta al Contingut Principal

TRANSPARÈNCIA

2. ATENCIÓ AL MUTUALISTA

Quin és l’objectiu del Servei d’Atenció al Client?

Títol de l'alternador

Atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions que pugui presentar qualsevol associat a Previsora General Mutualitat de Previsió Social.

Qui es pot dirigir al Servei d’Atenció al Client?

Títol de l'alternador

Totes les persones físiques i jurídiques que ostentin la condició de prenedor, assegurat o beneficiari, així com tercers perjudicats o drethavents.

On puc presentar la meva queixa o reclamació?

Títol de l'alternador

Posem a la teva disposició el següent número de telèfon: 933 041 600, on podràs presentar la teva sol·licitud. El servei d’atenció al client t’atendrà i  t’ajudarà per què puguis presentar un escrit de queixa o reclamació personalment o mitjançant representació degudament acreditada a la següent adreça:

Servei d’atenció al client de Previsora General
C/ Ausiàs Marc 117 – 08013 Barcelona
sac@previsorageneral.com

Cal indicar al sobre i a l’escrit: Queixa per al servei d’atenció al client

Quina informació ha d’incloure el meu escrit de queixa o reclamació?

Títol de l'alternador

És imprescindible la presentació d’un escrit en el que es facin constar les següents dades:

  • Identificació del reclamant.
  • Referència o identificació de la pòlissa d’assegurança i/o sinistre.
  • Causes que motiven la queixa o reclamació.
  • Identificació de la representació comercial de Previsora General o el Departament o la persona, si la queixa o reclamació és a causa de la seva actuació.
  • Sol·licitud que es formula al Servei d’Atenció al Client.
  • Lloc, data i firma del reclamant.

Un cop remesa la meva reclamació, com es tramita?

Títol de l'alternador

El servei d’atenció al client acusa recepció amb caràcter immediat i pot demanar tant al reclamant com als diferents departaments i serveis de Previsora General tots els antecedents necessaris per estudiar la queixa o reclamació que, en qualsevol cas, s’ha de resoldre en un termini màxim de 60 dies comptats a partir de la data de realització de la reclamació.

La decisió final adoptada, que sempre és vinculant per a l’entitat, es notifica als interessats per correu certificat amb avís de rebuda, fax o correu electrònic, segons cada cas, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la data d’emissió de la decisió.

Tornar A Dalt