salta al Contingut Principal

 

Assegurança de conveni col·lectiu

Inclou les cobertures asseguradores de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius amb la garantia d’actualització constant i la cobertura de tots els treballadors donats d’alta al TC2 del centre de treball assegurat. Per tant, atorga la tranquil·litat de saber que l’assegurança cobreix els últims capitals pactats en el conveni supraempresarial, que han estat publicats oficialment.

La no-contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat com una falta molt greu sancionable amb una multa de 6.251 a 187.515 euros (RDL 5/2000 art. 40.1.c).

Aquest tipus d’assegurança cobreix les garanties estipulades al conveni col·lectiu d’àmbit supraempresarial corresponent.

Les cobertures més habituals són:

 • Mort per accident
 • Invalidesa permanent (inclou barem)
 • Invalidesa permanent total
 • Invalidesa permanent absoluta
 • Gran invalidesa

Alguns convenis col·lectius inclouen, a més a més, cobertures de vida com, per exemple, mort per qualsevol causa.

 

Avantatges

 1. El servei de contractació online que ofereix Previsora General és el més complet del mercat perquè la seva base de dades inclou tots els convenis col·lectius del territori espanyol.
 2. Actualització automàtica dels capitals de mort i incapacitat descrits al conveni col·lectiu.
 3. Accés al text íntegre de qualsevol conveni col·lectiu.
 4. Regularització anual dels treballadors assegurats. No cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen; només cal fer-ho una vegada l’any.
 5. Sistema de regularització de persones online, àgil i ràpid.
 6. Previsora General cobreix els treballadors que estan donats d’alta al TC-2 del centre de treball en el moment del sinistre.
 7. Garanteix les cobertures de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius. Els capitals assegurats són els establerts pel conveni col·lectiu objecte de cobertura que es troba vigent en el moment de produir-se el sinistre.

 

Tornar A Dalt