salta al Contingut Principal

ISFS 2019

Resum

El nou règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies d’assegurances, conegut com Solvència II, va entrar en vigor amb efecte 1 de gener de 2016. El règim exigeix ​​informació i divulgació pública per part dels asseguradors i alguns d’aquests informes han publicar a la pàgina web de l’Entitat. Aquest document és per tant el quart informe de situació Financera i Solvència (ISFS) que es requereix per a ser publicat per PREVISORA GENERAL, M.P.S. (En endavant “l’entitat”).

Aquest informe abasta els Negocis i l’Evolució de l’Entitat, el seu Sistema de Governabilitat, Perfil de risc, Valoració a Efectes de Solvència i Gestió de Capital. Al final qui té la responsabilitat de totes aquestes qüestions és la Junta Directiva de l’entitat, amb l’ajuda de diverses funcions de govern i control que ha posat en marxa per supervisar i administrar el negoci.

L’exercici econòmic de l’entitat es tanca el 31 de desembre de cada any i presenta els seus resultats en euros.

L’Entitat ha continuat generant excedents positius que passen a engrossir la xifra de fons propis de l’entitat. Aquests es basen en un resultat tècnic clarament positiu i permeten seguir generant un excedent de capital adequat per desenvolupar el pla estratègic de l’entitat, oferint als mutualistes garanties clarament suficients per fer front a les obligacions contretes.

L’Entitat ha de mantenir actius suficients per afrontar les seves obligacions amb els assegurats en tot moment. La Junta Directiva vetlla perquè el capital de l’entitat sigui suficient per cobrir la solvència requerida segons la naturalesa i escala de l’negoci, i els requeriments operacionals esperats. Hi ha diversos mecanismes per avaluar aquests nivells i els resultats d’aquestes avaluacions indiquen que el capital de l’entitat és adequat en aquest moment per als requeriments esperats a curt i mig termini.

L’evolució de l’Negoci de l’Entitat és molt estable en el temps, per aquest motiu la Junta Directiva considera que l’actual Sistema de Governança és adequat per afrontar un horitzó temporal a curt i mig termini, sempre que no canviïn les circumstàncies de forma molt rellevant .

Durant els últims anys l’entitat ha anat prenent mesures significatives per enfortir el govern corporatiu de l’entitat. Així mateix, s’ha desenvolupat una cultura interna d’identificació i control dels riscos, que inclou la presa de mesures per pal·liar els mateixos.

Al tancament de l’exercici 2019 l’entitat continua disposant d’uns fons propis que més que dupliquen la xifra de capital de solvència requerit i més que tripliquen la xifra mínima de capital requerit.

Amb aquests resultats es confirma la possibilitat de l’entitat de continuar buscant oportunitats en el mercat que permetin oferir un bon retorn als mutualistes sobre el capital de solvència de l’entitat.

Així mateix, ia causa d’aquest excedent de fons propis generats, que permet complir folgadament amb els objectius fixats d’CSO i de CMO, es continua amb la política de fidelització a favor dels mutualistes a través de les propostes detallades a l’Assemblea.

Tornar A Dalt