salta al Contingut Principal

Quin és l’objectiu del Servei d’Atenció al Client?

Atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions que pugui presentar qualsevol associat a Previsora General Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa.

Qui es pot dirigir al Servei d’Atenció al Client?

Totes les persones físiques i jurídiques que ostentin la condició de prenedor, assegurat o beneficiari, així com tercers perjudicats o drethavents.

On puc presentar la meva queixa o reclamació?

Previsora General ha posat a la seva disposició un número de telèfon 933 041 600 on podreu presentar la vostra sol·licitud. El Servei d’Atenció al Client us atendrà i us donarà l’ajuda necessària per tal que pugueu presentar un escrit de queixa o reclamació que es pugui realitzar personalment o mitjançant representació degudament acreditada a la següent adreça:

Servei d’Atenció al Client de Previsora General

C/ Balmes, 28 – 08007 Barcelona | tel. 933 041 600 – fax. 934 816 369 | SAC@previsorageneral.com

Cal indicar al sobre i a l’escrit ‘Queixa per al Servei d’Atenció al Client’

Quina informació ha d’incloure el meu escrit de queixa o reclamació?

És imprescindible la presentació d’un escrit en el que es facin constar les següents dades:

   • Identificació del reclamant.
   • Referència o identificació de la pòlissa d’assegurança i/o sinistre.
   • Causes que motiven la queixa o reclamació.
   • Identificació de la representació comercial de Previsora General o el Departament o la persona, si la queixa o reclamació és a causa de la seva actuació.
   • Sol·licitud que es formula al Servei d’Atenció al Client.
   • Lloc, data i firma del reclamant.

Un cop remesa la meva reclamació, com es tramita?

El Servei d’Atenció al Client acusa recepció amb caràcter immediat i pot demanar tant al reclamant com als diferents departaments i serveis de Previsora General tots els antecedents necessaris per estudiar la queixa o reclamació que, en qualsevol cas, s’ha de resoldre en un termini màxim de 60 dies comptats a partir de la data de realització de la reclamació.

La decisió final adoptada, que sempre és vinculant per a l’entitat, es notifica als interessats per correu certificat amb avís de rebuda, fax o correu electrònic, segons cada cas, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la data d’emissió de la decisió.

Tornar A Dalt